Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρικη Διακυβερνηση

Στην Trade Estates θέτουμε ως απαρέγκλιτη αρχή τη Διαφανή και Υπεύθυνη Λειτουργία, με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, τη διεύρυνση του ορίζοντα για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την εξασφάλιση περαιτέρω αξίας για τους μετόχους της. Υιοθετούμε τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όπως θεσμικά έχουν διαμορφωθεί από:

  • το Ν. 4706/2020 (“Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου”) και διατάξεων του Ν. 4548/2018 (“Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”)
  • Tις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4706/2020 και
  • Αρχές, βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις αυτορρύθμισης που ενσωματώνονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Υιοθετούμε τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Διαμορφώνουμε το πλαίσιο με το οποίο η Εταιρεία διοικείται, λειτουργεί και ελέγχεται. Ορίζουμε με αυτόν τον τρόπο το πλαίσιο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της προς τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διασφαλίζουμε ότι η Εταιρεία λειτουργεί εντός του θεσμοθετημένου πλαισίου που ορίζουν οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι πολιτικές.

Διοικητικο Συμβουλιο

Η διασφάλιση των μακροχρόνιων συμφερόντων των επενδυτών αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Trade Estates αποτελείται επτά μέλη, τρία εκ των oποίων είναι ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά και ένα μη εκτελεστικό.

Περισσότερα

Επιτροπες Διοικητικου Συμβουλιου

Οι λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών και την Επενδυτική Επιτροπή

Περισσότερα

side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis