Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών (δικλείδες ασφαλείας) και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου υιοθετεί τον παρακάτω ορισμό που προέρχεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal Auditors) και είναι παγκοσμίως αποδεκτός: «Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού.

Βοηθά τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν.4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (https://www.esed.org.gr/) και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως προς το ανωτέρω πλαίσιο.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μία ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και πολιτικών της αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.

Σχετικά αρχεία

Κανονισμός Λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί μία ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της εταιρείας και αποτελεί διακριτά την 2η γραμμή άμυνας με σκοπό την θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για το βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού. Για τη θέσπιση των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών έχει αξιολογηθεί η πολυπλοκότητα και η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της προώθησης των νέων προϊόντων και των επιχειρηματικών πρακτικών.

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4706/2020, την απόφαση 1/891/30.09.2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Οι εργασίες Κανονιστικής Συμμορφώσεως εκτελούνται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Εξωτερική Ανεξάρτητη Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Η πρώτη αξιολόγηση του ΣΕΕ ανατέθηκε στην εταιρεία Grant Thornton με Α.Φ.Μ. 094399329 με σκοπό την απόκτηση διασφάλισης σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020, την Απόφαση 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και την Απόφαση 2/917/17.06.2021 τροποποιητική της Απόφ. 1/891. Το συνολικό έργο καθοδηγήθηκε από την κα Αθηνά Μουστάκη, Partner με ΑΜ ΟΕΛ 28871, η οποία συμμετείχε σε όλα τα στάδιά του και ήταν αρμόδια για την τελική έγκριση και υπογραφή των παραδοτέων.

Το συμπέρασμα της Έκθεσης Αξιολόγησης της Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ ήταν χωρίς επιφύλαξη δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκαν ουσιώδεις αδυναμίες και η σχετική Αναλυτική Έκθεση με ημερομηνία (6/3/2022) υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ενώ, η σύνοψή της υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η πρώτη αξιολόγηση του ΣΕΕ ανατέθηκε στην εταιρεία Grant Thornton με Α.Φ.Μ. 094399329 με σκοπό την απόκτηση διασφάλισης σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020, την Απόφαση 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και την Απόφαση 2/917/17.06.2021 τροποποιητική της Απόφ. 1/891.

Το συνολικό έργο καθοδηγήθηκε από την κα Αθηνά Μουστάκη, Partner με ΑΜ ΟΕΛ 28871, η οποία συμμετείχε σε όλα τα στάδιά του και ήταν αρμόδια για την τελική έγκριση και υπογραφή των παραδοτέων. Το συμπέρασμα της Έκθεσης Αξιολόγησης της Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ ήταν χωρίς επιφύλαξη δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκαν ουσιώδεις αδυναμίες και η σχετική Αναλυτική Έκθεση με ημερομηνία (6/3/2022) υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ενώ, η σύνοψή της υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis