ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ δΕΛΤΊΟ

Έγγραφα στη διάθεση του Επενδυτικού Κοινού

Οικονομικός Έλεγχος
Η από 24.10.2023 Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 (Αναθεωρημένο) συνταχθείσα από την EY Η από 23.10.2023 Έκθεση διασφάλισης ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 «Κανονισμός Λειτουργίας» (εξαιρουμένης της παραγράφου 3ι και 4), στο άρθρο 15 «Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου» (εξαιρουμένης της παραγράφου 3 και 4), του Νόμου 4706/2020, στο άρθρο 44 «Επιτροπή Ελέγχου» (εξαιρουμένων των παραγράφων 2, 4(α), 5 και 6) του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, και στο άρθρο 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 3000 (Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης), συνταχθείσα από την ΕΥ Η από 24.10.2023 Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 «Έργα διασφάλισης πέραν του ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (ISAE 3000), επί της Δήλωσης Επάρκειας Κεφαλαίου Κίνησης της Διοίκησης της Εταιρείας, απόσπασμα της οποίας περιλαμβάνεται στην ενότητα 4.1.1 «Δήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης» συνταχθείσα από την ΕΥ H από 24.10.2023 Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επί των καταρτισμένων Άτυπων (Pro-Forma) Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Ομίλου που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με το Παράρτημα 20 του Κανονισμού, βάσει του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3420, «Αναθέσεις Διασφάλισης για Αναφορά επί της Κατάρτισης Pro-Forma Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε Ενημερωτικό Δελτίο», που έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης, συνταχθείσα από την ΕΥ
Οικονομικές Εκθέσεις
  H εγκεκριμένη από το Δ.Σ. της Εταιρείας και δημοσιευμένη οικονομική έκθεση περιόδου για τη χρήση που έληξε την 31.12.2021, η οποία περιλαμβάνει και τις ελεγμένες ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2021, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει ΔΠΧΑ, εγκρίθηκαν από την τακτική Γ.Σ. της 30.06.2022 των μετόχων της Εταιρείας, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή H εγκεκριμένη από το Δ.Σ. της Εταιρείας και δημοσιευμένη οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31.12.2022, η οποία περιλαμβάνει και τις ελεγμένες ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2022, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει ΔΠΧΑ, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της 09.03.2023, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή H εγκεκριμένη από το Δ.Σ. της Εταιρείας και δημοσιευμένη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση περιόδου από 01.01.2023 έως 30.06.2023, η οποία περιλαμβάνει και τις ελεγμένες ενοποιημένες Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2023 έως 30.06.2023, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει ΔΠΧΑ, εγκρίθηκαν το Δ.Σ. της 31.08.2023, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis