ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σημαντικές Πληροφορίες

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ («ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ») ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «TRADE ESTATES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΣΤΟ Χ.Α ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ Η BΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΟΙ «ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ»).

Το Πληροφοριακό Υλικό διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται ούτε συνιστά δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») και το άρθρο 58 του ν. 4706/2020 ή το άρθρο 2 στοιχείο ια) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και το άρθρο 63 του ν. 4706/2020, αντίστοιχα, ούτε συνιστά ούτε αποτελεί τμήμα προσφοράς ούτε πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς για την αγορά ή την έγγραφή σε κινητές αξίες σε Άλλες Χώρες. Επιπλέον, δεν συνιστά σύσταση από την Εταιρεία ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την πώληση ή την αγορά κινητών αξιών της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η δημόσια προσφορά των μετοχών της Εταιρείας απευθύνεται στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, ενώ οι μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας. Με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, οι μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να αποτελέσουν αντικείμενο αποποίησης, να μεταφερθούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, σε Άλλες Χώρες, εφόσον αυτό θα αποτελούσε παράβαση των σχετικών νόμων ή θα απαιτούσε καταχώρηση των μετοχών στην εκάστοτε δικαιοδοσία.

Το Πληροφοριακό Υλικό δεν επιτρέπεται να αποστέλλεται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να μεταδοθεί, να διατεθεί ή να διανεμηθεί σε πρόσωπα σε Άλλες Χώρες.

Ως προς τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πλην της Ελλάδας, το Πληροφοριακό Υλικό που περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστότοπο απευθύνεται και προορίζεται μόνο σε ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και σε κάθε άλλη περίπτωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 παρ. 3, 1 παρ. 4 και 3 παρ. 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως έχει τροποποιηθεί. Πρόσβαση, επίσης, μπορούν να έχουν χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές άλλων κρατών μελών του ΕΟΧ, όπως διαμεσολαβητές ή εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τον ν. 4569/2018 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, προς ενημέρωση των πελατών τους σε εκτέλεση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων που υπέχουν έναντι των πελατών τους ως θεματοφύλακες.

Εάν δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Υλικό στον παρόντα ιστότοπο ή έχετε αμφιβολίες ως προς το επιτρεπτό της πρόσβασης στο εν λόγω Πληροφοριακό Υλικό, παρακαλείσθε να εγκαταλείψετε τον παρόντα ιστότοπο. Η τυχόν πρόσβασή σας σε αυτόν γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη ως προς το νόμιμο αυτής και τις έννομες συνέπειες.

side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis