Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

γνωστοποιησεις συναλλαγων

Υποχρεώσεις Γνωστοποίησης Συναλλαγών

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Market Abuse Regulation – MAR) και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/522 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 

Σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ προωθεί τη διαφάνεια μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και των Βασικών Αρχών του Κώδικα Συναλλαγών επί κινητών αξιών της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, έχει υιοθετήσει διαδικασία γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων με στενό δεσμό με αυτά (Υπόχρεα Πρόσωπα), κατά τα προβλεπόμενα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 

 

side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis