Trade Estates ΑΕΕΑΠ: Από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2023, η Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Trade Estates ΑΕΕΑΠ: Από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2023, η Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2023

 

Trade Estates ΑΕΕΑΠ: Από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2023, η Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας

 

Έως 292 εκατ. ευρώ το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας ως το 2027 με στόχευση στα Εμπορικά Πάρκα & στα Κέντρα Logistics

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται η Trade Estates ΑΕΕΑΠ. Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 24 Οκτωβρίου 2023, η δημόσια προσφορά έως 28.169.015 νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. ως την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16.00.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η EUROBANK A.E., Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε., η AXIA VENTURES GROUP Ltd και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και Ανάδοχοι η BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Σύμβουλος Έκδοσης είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η Δικηγορική Εταιρεία «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία» ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.»

Το σύνολο των καθαρών εσόδων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος προς την REDS AE, όπως αυτό τελικώς προσδιορισθεί κατά τους ειδικότερους όρους της σχετικής σύμβασης πώλησης και αγοράς μετοχών, για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του SMART PARK στα Σπάτα Αττικής. Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με την χρήση των καθαρών εσόδων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παρατίθενται στο από 24.10.2023 εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο.

Με αφορμή τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, Βασίλης Φουρλής, δήλωσε: «Από την αρχή της λειτουργίας μας, με την εμπειρία και τον διορατικό σχεδιασμό μας, αυξήσαμε σημαντικά το χαρτοφυλάκιό μας και ενισχύσαμε τη θέση μας ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για συνεχή ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Η επικείμενη είσοδος μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξασφαλίζει τις προοπτικές της Trade Estates ΑΕΕΑΠ για σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποιεί την ανθεκτικότητά της εταιρείας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία και καινοτομία στον χώρο των επενδύσεων ακίνητης περιουσίας».

O Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, Δημήτρης Παπούλης, σημειώνει: «Η στρατηγική στόχευση και η μοναδική στην Ελλάδα εξειδίκευση της Trade Estates ΑΕΕΑΠ στα Εμπορικά Πάρκα και τα Κέντρα Logistics για την εξυπηρέτηση του omnichannel retail, εξασφάλισε την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας και οδήγησε σε σημαντικές επιδόσεις και ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου μας. Η επικείμενη είσοδος μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου καθώς θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιό μας, με αναπτύξεις αξίας έως 292 εκατ. ευρώ ως το 2027».

Στο χαρτοφυλάκιο της Trade Estates ανήκουν σήμερα, 9 Εμπορικά Πάρκα, 1 υπό ανάπτυξη ακίνητο στην Πάτρα και 3 Κέντρα Logistics. Επιπρόσθετα, η Trade Estates AEEAΠ ανακοίνωσε πρόσφατα (10/10/23) τη συμφωνία με την REDS A.E. για την αγορά του 100% των μετοχών της «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του SMART PARK στα Σπάτα Αττικής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2023.

Με ημερομηνία 30.06.2023, η μεικτή εύλογη αξία (Gross Asset Value) των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή αξία του ενεργητικού της (Νet Αsset Value) διαμορφώνεται στα 225 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα:

  • Τα συνολικά ετήσια έσοδα από μισθώματα για το 2022 ανήλθαν σε €18,9 εκατ., ενώ – αντίστοιχα – κατά το Α’ Εξάμηνο του 2023, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €10,8 εκατ., αυξημένα κατά 22,2% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο της περσινής χρονιάς.
  • Τα Καθαρά Κέρδη για το Α’ Εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε €13,4 εκατ. έναντι €13,1 εκατ., αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) της Εταιρείας για το Α’ Εξάμηνο 2023 αυξήθηκαν κατά 24,0% στα €8,6 εκατ. έναντι €7,0 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2022.
  • Το σύνολο ενεργητικού της στις 30.06.2023 ανήλθε σε €382,3 εκατ. έναντι €333,6 εκατ. σε σχέση με την 30η Ιουνίου 2022 (αύξηση 14,6%), ενώ η μεικτή εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα (μη συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων δικαιωμάτων γης και προκαταβολών επενδυτικών ακινήτων) ανήλθε σε €329,9 εκατ. την 30η Ιουνίου 2023 έναντι €275,2 εκατ. την 30η Ιουνίου 2022 (αύξηση 19,9%).

Ο δείκτης μεικτής απόδοσης του χαρτοφυλακίου της την 30η Ιουνίου 2023 διαμορφώθηκε στο 7,0%[1].

Το επενδυτικό πλάνο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ για την επόμενη 4ετία, ύψους έως 292 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την απόκτηση και δημιουργία νέων Εμπορικών Πάρκων στην Ελλάδα, με ναυαρχίδα το Εμπορικό Πάρκο στο «The Ellinikon» καθώς και τη δημιουργία νέων, σύγχρονων Κέντρων Logistics. Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, το 2027 αναμένεται να διαθέτει συνολικά 18 εμπορικά ακίνητα.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ιδρύθηκε το 2018, έλαβε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, ενώ τον Ιούλιο του 2021, οπότε και ολοκληρώθηκε η σύστασή της, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των επενδύσεων ακίνητης περιουσίας σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Με ισχυρούς μετόχους τον Όμιλο Fourlis, την Autohellas και τη Latsco Hellenic Holdings, η Trade Estates AEEAΠ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και η μόνη που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων και Logistics Centers μεγάλου μεγέθους για την εξυπηρέτηση του OmniChannel λιανεμπορίου.

Τα Εμπορικά Πάρκα που αναπτύσσει η Εταιρεία απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, διαθέτουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και καλύπτουν βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Trade Estates AEEAΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατίθεται στην από 24.10.2023 Ανακοίνωση για τη Διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου.

H έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία  και την ποιότητα των μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις μετοχές της Εταιρείας.

-ΤΕΛΟΣ-

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Trade Estates, Τίνα Τακτικού, τηλ.: 216 20 22 200, e-mail: tina.taktikou@trade-estates.gr


[1] Δεν  συμπεριλαμβάνεται το υπό ανάπτυξη ακίνητο στην Πάτρα.

side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis