H Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει καθαρά κέρδη 24,0 εκατ. ευρώ για το 2022

Corporate AnnouncementsH Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει καθαρά κέρδη 24,0 εκατ. ευρώ για το 2022

H Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει καθαρά κέρδη 24,0 εκατ. ευρώ για το 2022

 • H Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει καθαρά κέρδη 24,0 εκατ. ευρώ για το 2022

  • Έσοδα από μισθώματα 18,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 184,2%) σε σύγκριση με τη χρήση 2021
  • Καθαρά Κέρδη 24,0 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη χρήση 2021 (αυξημένα κατά 207,8%)
  • Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (adjusted-EBITDA) 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. σε σύγκριση με τη χρήση 2021 (αυξημένα κατά 149,8%)
  • Σύνολο ενεργητικού 344,3 εκατ. ευρώ έναντι 248,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 38,8%)
  • Μεικτή Εύλογη Αξία Επενδύσεων σε ακίνητα (συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων δικαιωμάτων γης και προκαταβολών επενδυτικών ακινήτων) 303,6 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2022 έναντι 224,6 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 35,2%)
  • Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση του 2022 στα 0,11 ευρώ

  Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι 6,7 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 184,2%. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται αφενός μεν από τη λειτουργία της εταιρείας σε δωδεκάμηνη βάση (έναντι εξάμηνης λειτουργίας το 2021) αφετέρου δε από την ενσωμάτωση μισθωμάτων από νέες επενδύσεις, όπως στο Εμπορικό Πάρκο FLORIDA1 και Εμπορικό Πάρκο οδού Πειραιώς.

  Τα Καθαρά Κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 24,0 εκατ. ευρώ, έναντι 7,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας αλλά και της αύξησης των κερδών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία.

  Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (adjusted EBITDA) για τη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 14,8 εκατ. ευρώ, έναντι 5,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2021, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 149,8%. Τα Κέρδη από αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων για τη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,0 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2021.

  Ο Δείκτης Απόδοσης Χαρτοφυλακίου για το 2022, διαμορφώθηκε στο 7,3%.

  Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 31η Δεκεμβρίου 2022 ήταν 210,9 εκατ. ευρώ ή 2,41 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σύγκριση με την 31/12/2021.

  Σε συνέχεια των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Μαρτίου 2023 αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2022.

  «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις για το 2022. Παρά τις σημαντικές μακροοικονομικές προκλήσεις, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας μας επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, με τους τζίρους λιανικής των μισθωτών μας να προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τα επίπεδα προ πανδημίας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική που διασφαλίζει ότι τα εμπορικά πάρκα μας θα συνεχίσουν να αποτελούν κορυφαία επιλογή για τους καταναλωτές για τα επόμενα χρόνια», δηλώνει σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates, Δημήτρης Παπούλης, τονίζοντας ότι «Στόχος μας είναι σε βάθος τετραετίας να διαθέτουμε χαρτοφυλάκιο ύψους 550 εκατ. ευρώ, με διπλασιασμό του αριθμού ακινήτων και της μισθωτικής επιφάνειας. Παράλληλα, αξιολογούμε νέα projects που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την αξία χαρτοφυλακίου στα επίπεδα των 700 εκατομμύριων ευρώ έως το 2028».

  Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ εντός του 2022 πραγματοποίησε σημαντικές νέες επενδύσεις ισχυροποιώντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά του Real Estate, ενώ ενίσχυσε τη δυναμική των Εμπορικών Πάρκων του χαρτοφυλακίου της συνάπτοντας στρατηγικές συμφωνίες με κορυφαία διεθνή και Ελληνικά retail brands:

  • Τον Ιανουάριο του 2022 το Εμπορικό Πάρκο στην Πειραιώς πέρασε στην κατοχή της Trade Estates, εκκινώντας τη λειτουργία του τον Ιούνιο του ίδιου έτους.
  • Τον Φεβρουάριο του 2022 η εταιρεία απέκτησε το “Florida 1 Retail Park” στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Εμπορικά Πάρκα στην Ελλάδα.
  • Τον Αύγουστο του 2022, η Trade Estates σύναψε συμφωνία με την αλυσίδα ειδών ένδυσης και διακόσμησης σπιτιού Pepco και τον Οκτώβριο του 2022 ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο κατάστημά της στην Ελλάδα στο Εμπορικό Πάρκο Πειραιώς, επισφραγίζοντας τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών.
  • Τον Δεκέμβριο του 2022, στο πλαίσιο των επίσημων εγκαινίων του Εμπορικού Πάρκου Πειραιώς, η Trade Estates παρουσίασε τη νέα εμπορική ταυτότητα Top Parks, η οποία υπογράφει τη δραστηριότητα των Εμπορικών Πάρκων της σηματοδοτώντας τη φιλοσοφία με την οποία αυτά αναπτύσσονται: κορυφαίοι εμπορικοί προορισμοί για όλη την οικογένεια, με εύκολη πρόσβαση, σε συνδυασμό με ποικιλία καταστημάτων και brands που προσφέρουν προϊόντα σε προσιτές τιμές.
  • Τον Δεκέμβριο του 2022 η εταιρεία απέκτησε το Εμπορικό Πάρκο Χαλανδρίου στην πλατεία Κέννεντυ, συνολικού τιμήματος 6,5 εκατ. Ευρώ. Πρόκειται για το όγδοο εμπορικό πάρκο που προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας.

  Η εικόνα του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ομίλου σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο την 31η.12.2022, περιλαμβάνει 10 εμπορικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 255.798 τ.μ. και συνολική αξία αποτίμησης που ανέρχεται στα 288,7 εκατ. ευρώ, καθώς και την κατά 50% συμμετοχή σε τέσσερις αναπτύξεις ακινήτων, με την τρέχουσα αποτίμηση των συμμετοχών αυτών σε 11,1 εκατ. Ευρώ.

  Σχετικά με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ 

  Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, είναι η μόνη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εμπορικών πάρκων και Logistics Centers νέας γενιάς για την εξυπηρέτηση της στρατηγικής omnichannel του λιανεμπορίου, με δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Το χαρτοφυλάκιο της Trade Estates αποτελείται σήμερα από  8 Εμπορικά Πάρκα και 2 Logistics Centers νέας γενιάς. Το επενδυτικό της πλάνο για την επόμενη 4ετία, περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων εμπορικών πάρκων σε όλη την Ελλάδα (με ναυαρχίδα το εμπορικό πάρκο «The Ellinikon Commercial Hub»), αλλά και συμμετοχές σε εταιρείες σύμπραξης για ανάπτυξη εμπορικών πάρκων σε νέες περιοχές όπως η Πάτρα, η Κρήτη και τα Σπάτα, καθώς και τη δημιουργία Logistics Centers σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο.Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, το 2027 θα διαθέτει συνολικά 18 εμπορικά ακίνητα, χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με υψηλές αποδόσεις και ισχυρούς μακροχρόνιους μισθωτές.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

  Trade Estates, Τίνα Τακτικού, τηλ.: 216 20 22 200, e-mail: tina.taktikou@trade-estates.gr
   

side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis